LYRICS: Abi Megaplus – Orin Tuntun

LYRICS: Abi Megaplus – Orin Tuntun

LYRICS: Abi Megaplus - Orin Tuntun

[Chorus]

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Oruko taye fi npemi, baba ayipada

(The name the world calls me shall be change)

Won a kemi na laye mi(They shall greet me)

Ku orire

(Congratulations)

[Solo 1]

Aye mi a korin tuntun, aye mi a nitumo

Ohun tuntun afo laye mi se, igbega adebami

Ewu ewon taye momo mi, baba a fi jona

Agan taye fi nporukomi, baba ayipada

Odaju pe won a kemi na laye mi ku orire

[Chorus]

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Oruko taye fi npemi, baba ayipada

(The name the world calls me shall be change)

Won a kemi na laye mi

(They shall greet me)

Ku orire

(Congratulations)

(short break)

[Solo 2]

Oruko Hannah, baba mi o yi pada

Agan ojo si, won peni mama Samuel

Oruko taye fin pe e ti o fe je mo se

Oye kole fi Gbagbo ko pe baba mi a yi pada

Wo, won aki wo na laye e , pe oku orire

[Chorus]

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Oruko taye fi npemi, baba ayipada

(The name the world calls me shall be change)

Won a kemi na laye mi

(They shall greet me)

Ku orire

(Congratulations)

[Solo 3]

Eni to wa lewon iyen ndupe foluwa

Wipe lojo ojo kan, omope itusile o maa de

Eni to wa lewon, o ndupe feledumare

Eni to nsaisan o mope alejo laisan je

Wo, Oruko taye fi npe o baba ayi pada

Won aki wo na laye re, pe oku orire

[Chorus]

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Aye mi akorin tuntun

(My life shall sing new song)

Aye mi a nitumo

(My life shall be meaningful)

Oruko taye fi npemi, baba ayipada

(The name the world calls me shall be change)

Won a kemi na laye mi

(They shall greet me)

Ku orire

(Congratulations)

Hardlip (Mo ku orire /2x)

Aaanu re lole ko mi yo

(It is your mercy that can deliver me)

Aaanu re lole gbemi ga

(It is your mercy that can lift me)

Olorun dakun Saanu fun mi

(Lord please have mercy on me)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

(twice)

[Solo 1]

Ko sohun too le se olori ayeMo ranti Oku ojo merin baba mi etun ji died

Nibi ti o si reti, baba emu reti jade

Olorun mi womi, siju anu re womi

Dakun je kemi na soro o nibi giga

[Chorus]

Aaanu re lole ko mi yo

(It is your mercy that can deliver me)

Aaanu re lole gbemi ga

(It is your mercy that can lift me)

Olorun dakun Saanu fun mi

(Lord please have mercy on me)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

[Solo 2]

Eni ti o ba saanu fun, ohun lo ranu gba

Eni to ba saanu fun baba, lole raanu gba

Bimo lo soke, ti mo lo sodo la isi o

Bi mo lo sotun ti mo lo sosi laisio

Asan bansa laje, laisi olorun

Olorun mi dakun saanu mi, ko mi yo

[Chorus]

Aaanu re lole ko mi yo

(It is your mercy that can deliver me)

Aaanu re lole gbemi ga

(It is your mercy that can lift me)

Olorun dakun Saanu fun mi

(Lord please have mercy on me)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

[Solo 3]

Saanu mi baba, je ki nranu gba

Olori aye, siju anu re wo mi

To babami se , momope aye a ba mi yin o

Momo pe to bale se, tiyanu lesele

Temi na tun nsoro o nibi giga

Temi na nsoro nibi giga

Aye a ba mi yin o o odami loju

[Chorus]

Aaanu re lole ko mi yo

(It is your mercy that can deliver me)

Aaanu re lole gbemi ga

(It is your mercy that can lift me)

Olorun dakun Saanu fun mi

(Lord please have mercy on me)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

(short interlude)

[Chorus]

Je kemi na soro, nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na fo hun lasiko yi

(Let me also have voice at this present moment)

Firomi lorun baba ki nye se lasan

(Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)

Je kemi na fohun nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

[Solo 1]


Ibi giga laye mi

Ibi giga ni

Ibi giga laye mi

Ibi giga ni

Torolorun ti mo nsin, o ngbe nibi giga

O ngbe ninu orun ongbe nibi giga

Sebi wo loso sanmo ro, laisopo

Oda okun oda osa laini foundation

Je kemi na soro baba nibi giga

[Chorus]

Je kemi na soro, nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na fo hun lasiko yi

(Let me also have voice at this present moment)

Firomi lorun baba ki nye se lasan

(Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)

Je kemi na fohun nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

[Solo 2]

Ohun kan a soro funwo olorun lati sebi

Toba yi pin mi pada mo mope iyanu ti bere

oro kan pere ni mobere baba so saye mi

je kemi na soro o, nibi giga

[Chorus]

Je kemi na soro, nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na fo hun lasiko yi

(Let me also have voice at this present moment)

Firomi lorun baba ki nye se lasan

(Make it easy for me Lord, so I don’t labour in vain)

Je kemi na fohun nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

Je kemi na soro o nibi giga

(Let me also speak from a greater place)

(Je nfohun nibi giga)

(Ki nfohun nibi giga)

(ki nfohun nibi giga)

(short interlude)

[Solo 1]

In this month, oma pami lerin ayo

Losu yi, baba apami lerin ayo

In this month apami lerin ayo

Gbogbo oju ni ori, e o ba mi kaleluyah

[Chorus]

In this month , baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Losu yi, baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo

(In this year, father would make me laugh for joy)

Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah

(Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

[Solo 2]

In this new month, apami lerin ayo

Losu yi, baba aseyanu

In this new month baba apami lerin ayo

Gbogbo oju ni o ri, e o bami kaleluyah

[Chorus]

InterServer Web Hosting and VPS

In this month , baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Losu yi, baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo

(In this year, father would make me laugh for joy)

Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah

(Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

[Solo 3]

okunrin a kaleluyah

obinrin abami kaleluyah

omode bami kaleluyah

Agba abami kaleluyah

Tori baba ayi mi lohun pada

Aforin tuntun simi lenu

Baba anomije mi nu, apami lerin ayo se

[Chorus]

In this month , baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Losu yi, baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo

(In this year, father would make me laugh for joy)

Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah

(Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

[Solo 4]

Eh! Apami lerin ayoo

Apami lerin ayo

Ibanuje mi ti dopin

Ibanuje ma ti tan

O forin simi lenu o

Ijo re ofi simi lese

[Chorus]

In this month , baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Losu yi, baba apami lerin ayo

(In this month, father would make me laugh for joy)

Lodun yi, baba a pa mi lerin ayo

(In this year, father would make me laugh for joy)

Gbogbo oju ni ori, e o bami kaleluyah

(Every eye shall see it and join me shout halleluiah)

(Interlude)

Chorus

Call- Eyi ti mo fomije kan lekun ola tito

(Crying to knock the door of greatness is enough)

Res- Siwe iranti kan mi ko saanu mi

(Open the book of my remembrance and have mercy on me)

Ninu osu yi oluwa je nri temi se

(In this month, God let it be my turn)

Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini

Let them be asking each other, was it made up)

(twice)

[Solo1]

Magbagbe mi dakun dabo ko ranti mi

Sabiyamo le gbagbe omo re to nmuyan ni

Be ni o le gbagbe, olorun mi o gbagbe mi

Siwe iranti kanmi bose ranti Jonah

After many days baba you remember

Siwe iranti kami koo ranti mi

Oranti joseph o, ninu tubu

Oranti Hannah lai moye ojo

Oranti Sarah o, ranti mi

Awon omo Israeli nko, ranti mi

Siwe iranti kanmi oo, olorun mi

Je ki won bimi lere wipe abo dogbon si ni

[Chorus]

Call- Eyi ti mo fomije kan lekun ola tito

(Crying to knock the door of greatness is enough)

Res- Siwe iranti kan mi ko saanu mi

(Open the book of my remembrance and have mercy on me)

Ninu osu yi oluwa je nri temi se

(In this month, God let it be my turn)

Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini

Let them be asking each other, was it made up)

[Solo 2]

Olorun mi saanu mi o ranti mi

Siwe iranti kan mi ninu osu yi

Ti oo base ko seni to le bami seAlasepe ni o o, alanu mi

Je kan kemi na laye mi o ku orire

[Bridge]

Oluwa, ranti mi, ranti mi sirere kosanu mi /3x

(Lord, remember me, remember me and have mercy on me/3x)

[Chorus]

Siwe iranti kan mi ko saanu mi

(Open the book of my remembrance and have mercy on me)

Ninu osu yi oluwa je nri temi se

(In this month, God let it be my turn)

Ki won ma bira won pe a bo dogbon sini

(Let them be asking each other, was it made up)

Leave a Reply